• دستگاه های تست استاتیک walter bai
 • walter bai دستگاه های تست خزش
 • دستگاه های تست دینامیکی (خستگی)
 • دستگاه تست خستگی تشدیدی
 • دستگاه های w+b TMF
 • دستگاه های تست ضربه پاندولی جهت انجام تست های شارپی (charpy)، آیزود (Izod) و کشش ضربه (Impact Tensile) و ...
 • دستگاه های تست پیچش
 • ImaTEK DWTT دستگاه های
 • دستگاه های تست استاتیک (الکترومکانیکی و سروهیدرولیک) جهت انجام آزمون های کشش، فشار، خمش و ...
 • دستگاه های تست کشش رومیزی WALTER BAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Products arrow Educational & Laboratory arrow Engineering arrow Materials Metallurgy Engineering

Materials & Metallurgy Engineering

Materials Research Laboratory:
 • Static Universal Testing Machines (Electromechanical & Servohydraulic) for Tensile, Compression, Bending, etc.
 • Dynamic (Fatigue) Testing Machines
 • Resonant Fatigue Testing Machines
 • Pendulum Impact Testers for Charpy, Izod and Impact Tensile Tests
 • Drop Weight Impact testers
 • Creep Testing Machines
 • Compression Testers
 • Bending Testing Machines
 • ERICHSEN Cupping Testing Machine for Sheet Metals
 • Torsion Testing Machines
 • Rotary Bending Testing Machines
 • Hardness Testers
Unit 4, No.6, 4th Street(Moghaddas), Ahmad Ghasir(Bokharest) Ave., Tehran, Iran, ZIP code(Post code):1514636517
Tel: +98 21 88 543 543            Fax: +98 21 88 733 260