• آزمایشگاه انرژی های نو (تجدید پذیر)
 • تجهیزات تست و آنالیز سلول های فتوولتائیک
 • دوربین های ترموویژن
1 2 3
Products arrow Educational & Laboratory arrow Engineering arrow Energy Engineering

Energy Engineering

Renewable Energies:
 • Solar
 • Wind
 • Bio-mass
 • Hydrogen Fuel Cells
 • Geothermal
Physics Laboratory:
 • Nuclear Physics-Radioactivity
 • X-Ray Physics
Energy Audit Laboratory:
 • Power Quality Analyzers (Single and Three Phases)
 • Thermal Cameras and Infrared Thermometers
 • Photovoltaic Test Equipment
Unit 4, No.6, 4th Street(Moghaddas), Ahmad Ghasir(Bokharest) Ave., Tehran, Iran, ZIP code(Post code):1514636517
Tel: +98 21 88 543 543            Fax: +98 21 88 733 260